Excepcionalment aquest any les vendes dels uniformes es faran exclusivament a través de la web